Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Algemene voorwaarden
TexHas BVBA
Sint-Corneliusstraat 37
3500 Hasselt (België)
Tel: +32 11 76 99 67
Mail: info@texhas.be
Website: www.texhas.be
BTW BE 0537.408.011


Art. 1 Over deze algemene voorwaarden

1.1 De elektronische webwinkel van TexHas BVBA, met maatschappelijke zetel te Sint-Corneliusstraat 37 te 3500 Hasselt, BTW BE 0537.408.011, (hierna “TexHas”) biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen online aan te kopen. De verkoopsite http://www.texhaszorg.be is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet.
1.2 De klantendienst van TexHas is gevestigd te Sint-Corneliusstraat 37, 3500 Hasselt. De klantendienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09u tot 18u, behoudens op wettelijke feestdagen, of via e-mail op info@texhas.be.


Art. 2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gebruiker: een bezoeker van de website www.texhaszorg.be
2. Geregistreerde gebruiker: elke gebruiker van de website die houder is van een account die dient te worden aangemaakt om op de website een bestelling te plaatsen
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een bestelling plaatst op de site en aldus een overeenkomst op afstand aangaat
4. Koper: de geregistreerde gebruiker die een bestelling heeft bevestigd
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
7. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht


Art. 3 Toepasselijkheid

3.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper, TexHas, en de consument; deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van TexHas en op alle artikelen uit de webshop.
3.2 Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Het aanvaarden van de algemene voorwaarden is noodzakelijk voor het plaatsen van een bestelling. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.
3.3 De tekst van de algemene voorwaarden wordt steeds ter beschikking gesteld op de website. Elke gebruiker mag de algemene voorwaarden opslaan of afdrukken, doch niet wijzigen. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
3.4 De rechten en verplichtingen van partijen worden uitsluitend door deze algemene voorwaarden geregeld. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle afzonderlijke voorwaarden die door de gebruiker en consument worden aangevoerd. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
3.5 TexHas behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.
3.6 TexHas behoudt zich het recht voor de inhoud van de website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.
3.7 Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
3.8 De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst in geval van onduidelijkheid.


Art. 4 Voorwaarden registratie

4.1 Iedere consument die een bestelling wil plaatsen en aldus een overeenkomst wil sluiten kan zich bij TexHas registeren en een account aanmaken.
4.2 Door een account aan te maken en/of een bestelling te plaatsen garandeert de consument rechtsbekwaam te zijn, ouder dan 18 jaar te zijn. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. De wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven.
4.3 TexHas heeft het recht te controleren of de meegedeelde informatie juist is. De consument registreert zich met een persoonlijk e-mailadres en kiest een wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en dient te worden geheim gehouden. Als de consument vreest dat anderen zijn wachtwoord kennen, moet dit direct aan TexHas worden gemeld. De consument gaat ermee akkoord dat iedere persoon aan wie hij/zij zijn wachtwoord doorgeeft, bevoegd is om op te treden als zijn vertegenwoordiger. De consument is volledig verantwoordelijk indien hij de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord niet behoudt. De consument blijft steeds aansprakelijk in geval van misbruik van het wachtwoord. In geval van misbruik behoudt TexHas zich uitdrukkelijk het recht voor om een vordering tot schadevergoeding in te stellen.
4.4 TexHas heeft het recht, zonder waarschuwing of nadere uitleg, de registratie van een gebruiker onmiddellijk ongedaan te maken.
4.5 TexHas behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op te schorten in geval van het niet naleven van de algemene voorwaarden, misbruik of vermoeden van misbruik.


Art. 5 Aanbod en bestelling
5.1 TexHas verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de consument zich duidelijk heeft geïdentificeerd en/of geregistreerd (cf. artikel 4 van deze voorwaarden) en wanneer deze bestelling betaald werd.
5.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren ondermeer ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
5.3 Een bestelling is pas definitief nadat de consument deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. De consument is verantwoordelijk voor het lezen van de laatste versie van de algemene voorwaarden telkens wanneer hij een bestelling plaatst. De aankoop komt tot stand nadat de consument de betaling heeft verricht en een bevestigingsmail ontvangt van TexHas.


Art. 6 Betaling

6.1 De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW of andere door de consument te dragen belastingen. Indien verzendings-, vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit duidelijk apart vermeld.
6.2 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen dan wel artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
6.3 De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via een beveiligd online betaalsysteem (Mollie).
6.4 Nadat de betaling is geregistreerd op rekening van TexHas, bevestigt TexHas de aankoop via e-mail.


Art. 7 Levering

7.1 De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de koper opgegeven leveringsadres. De leveringsdatum wordt aan de klant per mail meegedeeld.
7.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.


Art. 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Bij iedere bestelling en levering geldt een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van de verkoper. De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de koper, eigendom van de verkoper. De eigendomsoverdracht der goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig deze voorwaarden.
8.2 De koper erkent uitdrukkelijk dat de verkoper het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf het aanvatten van het vervoer/de levering. Zolang de betaling niet is gebeurd, verbindt de koper er zich toe de goederen te verzekeren tegen alle risico's.
8.3 De koper mag de geleverde goederen noch verkopen, noch verplaatsen, noch in huur of onderpand geven noch met een hypotheek belasten vooraleer de volledige koopprijs is voldaan. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van TexHas te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen.
8.4 De koper is aansprakelijk voor het verlies, beschadiging en om het even welke andere oorzaak die een waardevermindering tot gevolg heeft, zelfs in geval van overmacht.


Art. 9 Herroepingsrecht/retour

9.1 Overeenkomstig artikel 47 § 1 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de consument het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
9.2 De consument heeft het recht aan TexHas mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
9.3 Consumenten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de voornoemde termijn contact opnemen met TexHas en schriftelijke goedkeuring opvragen. De goederen worden na bevestiging door TexHas teruggestuurd aan TexHas BVBA, Sint-Corneliusstraat 37 te 3500 Hasselt en dit binnen de 7 kalenderdagen na deze bevestiging. De koper is verantwoordelijk voor het veilig verzenden van de goederen.
9.4 Het artikel dient in originele toestand te worden verpakt in de originele en onbeschadigde verzenddoos met de originele etiketten. De artikelen dienen samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en factuur of aankoopbewijs te worden teruggezonden.
9.5 De transportkosten met betrekking tot de terugzending worden gedragen door de consument.
9.6 Zullen in geen geval worden teruggenomen:
• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
• artikelen waarvan het etiket is verwijderd
• artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt (bedrukt, geborduurd, special-made,…)
• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
• Thermisch ondergoed
9.7 Zodra de verkoper de terugzending ontvangt en positief evalueert, wordt het aankoopbedrag terugbetaald, met uitzondering van eventuele transportkosten. De terugbetaling gebeurt op de manier waarop de koper betaalde. De verkoper dient bij een correcte retour de aankoopsom binnen de twee weken na ontvangst van de terugzending, terug te betalen.


Art. 10 Klachten/garantie

10.1 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
10.2 Krachtens de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004) heeft de consument wettelijk recht op twee jaar garantie. De koper dient ten allen tijde zijn aankoopbewijs te kunnen voorleggen. De koper dient vooraf contact op te nemen met TexHas BVBA (Sint-Corneliusstraat 37 te 3500 Hasselt of info@texhas.be).
10.3 Elke beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming of een andere tekortkoming bij de levering moet binnen de zeven werkdagen na de vaststelling van het gebrek schriftelijk, en op straffe van verval van elk recht, gemeld worden aan de verkoper via een schrijven aan TexHas BVBA, Sint-Corneliusstraat 37 te 3500 Hasselt of een email naar info@texhas.be.
10.4 Elke beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming als gevolg van het gebruik van het artikel valt niet onder de wettelijke garantie. Beschadiging ingevolge slijtage valt niet onder de wettelijke garantie. Overeenkomstig artikel 1649quinquies §1 BW moet rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.
10.5 Indien de verkoper toestaat dat de levering moet teruggezonden worden, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld in artikel 9. De kosten van verzending zijn enkel ten laste van de verkoper indien er een defect of beschadiging wordt vastgesteld die binnen de wettelijke garantie valt.
10.6 De garantie is niet overdraagbaar.


Art. 11 Bedrog en manipulatie

11.1 TexHas kan steeds de account van elke gebruiker schorsen of beëindigen, wanneer er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat deze gebruiker zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan frauduleuze praktijken in verband met koop-verkoop in het bijzonder of in verband met de wet- en regelgeving in het algemeen.


Art. 12 Toegang en storingen

12.1 De informatie op de site www.texhaszorg.be wordt in real time bijgewerkt en is de eigendom van TexHas BVBA
12.2 Alle gebruikers stemmen ermee in:
• geen enkele daad te zullen stellen die de infrastructuur onredelijk belast of kan belasten
• de inhoud van de website niet te zullen kopiëren, verveelvoudigen, wijzigen, gebruiken, verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TexHas
• de goede werking van de website niet te zullen verstoren of proberen te verstoren
• de maatregelen die TexHas gebruikt om de toegang tot de website te verhinderen of te beperken, niet te omzeilen.
12.3 De inhoud van de website, met inbegrip van de logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, filmbeelden, audioclips, berekeningen, planningen, digitale downloads en software, is en blijft uitsluitend de eigendom van TexHas. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van zijn recht op toegang. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge het niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.
12.4 Alle rechten met betrekking tot het verkoopsysteem, hieronder alle voorwaarden, modaliteiten, beschrijvingen, data, bewerkingsmethodes en knowhow behoren uitsluitend aan TexHas. Alle auteursrechten, merken en trademarks en andere immateriële rechten voor en betreffende het verkoopsysteem behoren uitsluitend toe aan TexHas.
12.5 Het kopiëren of weergeven en iedere vorm van namaak of imitatie zijn strikt verboden.
12.6 De gebruikers dienen alleen voor correcte en rechtmatige doeleinden van het verkoopsysteem gebruik te maken. Ieder misbruik hiervan zal tot aansprakelijkheid en tot rechterlijke vervolging leiden.


Art. 13 Privacybeleid

13.1 Alle informatie die de gebruikers aan TexHas ter beschikking stellen, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt enkel aan derden doorgegeven teneinde de koopovereenkomst te bewerkstelligen.
13.2 De contractuele gegevens worden opgenomen in de database en kunnen intern gebruikt worden evenals voor het inlichten van gebruikers van vrijblijvende informatie of eventuele promotieacties. De gebruikers hebben op ieder ogenblik het recht tot toegang, verbetering of schrapping van de gegevens van hun persoonlijk dossier, dit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De geregistreerde gebruiker heeft toegang tot zijn persoonlijke gegevens via zijn gebruikersprofiel.
13.3 Elke commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan TexHas bezorgt zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
13.4 TexHas behoudt het recht om informatie aan openbare instanties en anderen door te geven, gebaseerd op wettelijke- of een door de rechtbank opgelegde, verplichting.
13.5 TexHas maakt gebruik van de informatie voor interne doeleinden binnen TexHas of gerelateerde bedrijven.
13.6 De consument aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
13.7 TexHas maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
13.8 TexHas houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@texhas.be.


Art. 14 Toepasselijk recht
14.1 Onderhavige voorwaarden en de koopovereenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
14.2 Op elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van de site en/of enig gegeven dat er op staat, zal het Belgisch recht van toepassing zijn.
14.3 Elk geschil tussen TexHas en de gebruikers, geregistreerde gebruikers en/of kopers, vallen onder de rechtsmacht van de Belgische rechter en de bevoegdheid van de de rechtbanken van onze zetel.


Art. 15 Slotbepalingen

15.1 De nietigheid van één of meerdere clausules van onderhavige voorwaarden en/of één of meerdere clausules van de verkoopsovereenkomst zal in geen geval de nietigheid van de andere clausules, noch van het overeenkomst, met zich meebrengen.
15.2 Indien u verder inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren via bovenstaande gegevens